تنها فلز مایع چه نام دارد؟

تنها فلز مایع چه نام دارد؟

تاکنون 4 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نقره (2 نفر)
  • سرب (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی