از شکست دیگران شاد مشو زیرانمی دانی گذر زمان با تو چه خواهد کرد. این سخن از کیست؟

از شکست دیگران شاد مشو زیرانمی دانی گذر زمان با تو چه خواهد کرد. این سخن از کیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها