کدام حیوان میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند؟

کدام حیوان میتواند با زبانش گوشهایش را تمیز کند؟

تاکنون 9 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • زرافه (9 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی