این بیت از کیست؟(با همه شوری که وقف پسته ی خندان اوست/رفع تلخی های آن بادام نتوانست کرد)

این بیت از کیست؟(با همه شوری که وقف پسته ی خندان اوست/رفع تلخی های آن بادام نتوانست کرد)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی