خداوندبه کدام یک از پیامبران زیرفرمانروایی وسلطنتی بخشیدکه نه به کسی قبل ازاو ونه به کسی بعدازاوداده بود‏?‏

خداوندبه کدام یک از پیامبران زیرفرمانروایی وسلطنتی بخشیدکه نه به کسی قبل ازاو ونه به کسی بعدازاوداده بود‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی

سایر نظر سنجی ها