اولین بلدیه و نظمیه پلیس مردمی و شهرداری ایران متعلق به این شهر است؟

اولین بلدیه و نظمیه پلیس مردمی و شهرداری ایران متعلق به این شهر است؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی