باکتریوفاژ فرضی جدیدی، با استفاده از کپسید باکتریوفاژ T1و DNA باکتریوفاژ T2 حاصل شده است. با آلوده کردن باکتری میزب

باکتریوفاژ فرضی جدیدی، با استفاده از کپسید باکتریوفاژ T1و DNA باکتریوفاژ T2 حاصل شده است. با آلوده کردن باکتری میزب

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی