مایع فرار به مایعی گفته می شود که دمای جوش آن .......... باشد.

مایع فرار به مایعی گفته می شود که دمای جوش آن .......... باشد.

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • کمتر از 100 درجه سانتیگراد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی