مایع فرار به مایعی گفته می شود که دمای جوش آن .......... باشد.

مایع فرار به مایعی گفته می شود که دمای جوش آن .......... باشد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی