کیسه های هوایی خودرو که به هنگام برخوردشدیدپرازهوامیشوند دارای چه گازی است‏?‏

کیسه های هوایی خودرو که به هنگام برخوردشدیدپرازهوامیشوند دارای چه گازی است‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی