قابل توجه ادمهای وسواسی:شستن دست و صورت در وضو:::: 1بار واجب،2بار مستحب،3بار و بیشتر از ان...............

قابل توجه ادمهای وسواسی:شستن دست و صورت در وضو:::: 1بار واجب،2بار مستحب،3بار و بیشتر از ان...............

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی