آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حال فکر سبو کن که پر از باده کنی

آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد حال فکر سبو کن که پر از باده کنی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی