پنبه و کاغذ به ترتیب از چه ماده ای تشکیل شده اند؟

پنبه و کاغذ به ترتیب از چه ماده ای تشکیل شده اند؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • نشاسته و سلولز (3 نفر)
  • سلولز و نشا سته (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی