کلمه غامر به چه معناست‏?‏

کلمه غامر به چه معناست‏?‏

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی