اگر حاصلضرب 3 عدد متوالی 8 برابر عدد میانی باشد کوچکترین عدد کدام است؟

اگر حاصلضرب 3 عدد متوالی 8 برابر عدد میانی باشد کوچکترین عدد کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی