پدر شعر کهن کیست؟

پدر شعر کهن کیست؟

تاکنون 16 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حافظ (14 نفر)
  • سعدی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی