اختلاف فازنقطه های واقع بریک جبهه موج...است

اختلاف فازنقطه های واقع بریک جبهه موج...است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی