عبارت (ام ابیها) را تا بحال خیلی بر سر زبانها شنیده اید...ایا میدانید این عبارت لقب کدام بزرگوار و به چه معنی است؟

عبارت (ام ابیها) را تا بحال خیلی بر سر زبانها شنیده اید...ایا میدانید این عبارت لقب کدام بزرگوار و به چه معنی است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی