این حدیث از کیست؟ کسی که با زیر دستان خود، نیرنگ کند،اهل جهنم است.

این حدیث از کیست؟ کسی که با زیر دستان خود، نیرنگ کند،اهل جهنم است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی