این سخن از کیست؟ حسادت دوست از سستی صداقت اوست

این سخن از کیست؟ حسادت دوست از سستی صداقت اوست

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی