سیستم سوخت رسانی انژکتور ابداع کدام شرکت المانی بود؟

سیستم سوخت رسانی انژکتور ابداع کدام شرکت المانی بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی