در زمان صفویه از میدان نقش جهان اصفهان برای چه ورزشی استفاده میشد؟

در زمان صفویه از میدان نقش جهان اصفهان برای چه ورزشی استفاده میشد؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی