این سخن از کیست: سخن نیک از هر کسی ،هر چند به آن عمل نکند ،فرا گیرید؟

این سخن از کیست: سخن نیک از هر کسی ،هر چند به آن عمل نکند ،فرا گیرید؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی