حضرت علی (ع) غیبت کردن را برای زن به چه چیزی تشبیه کرده است؟

حضرت علی (ع) غیبت کردن را برای زن به چه چیزی تشبیه کرده است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی