این بیت از کیست؟؟؟ <مجمعی کردند مرغان جهان / آن چه بودند آشکارا و نهان>

این بیت از کیست؟؟؟ <مجمعی کردند مرغان جهان / آن چه بودند آشکارا و نهان>

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی