هرچندهزار سال یکبار ، کره زمین کاملا\\" به زیر آب فرو میرود و تمامی زمین پوشیده از آب میشود و دوباره بعد از مدتی سر

هرچندهزار سال یکبار ، کره زمین کاملا\\" به زیر آب فرو میرود و تمامی زمین پوشیده از آب میشود و دوباره بعد از مدتی سر

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی