این شعر از کیست؟(شمس تبریز که مشهورترازخورشید است___ من که همسایه ء شمسم چوقمرمشهورم)

این شعر از کیست؟(شمس تبریز که مشهورترازخورشید است___ من که همسایه ء شمسم چوقمرمشهورم)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی