مدت معین جهت پاک شدن شتر نجاستخوار،گاو نجاستخوار و گوسفند نجاست خواربه ترتیب کدام است؟

مدت معین جهت پاک شدن شتر نجاستخوار،گاو نجاستخوار و گوسفند نجاست خواربه ترتیب کدام است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی