این شعر از کیست؟امشب چو ز شب اغلبی سرآید و آفاق لب از گفت و گو بندد تا از پس آن قله جنوبی فانوس شبان یک شکر بخندد

این شعر از کیست؟امشب چو ز شب اغلبی سرآید و آفاق لب از گفت و گو بندد تا از پس آن قله جنوبی فانوس شبان یک شکر بخندد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی