امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان

امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی