........ ایجاد فضا در کلام است؟

........ ایجاد فضا در کلام است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • درون مایه (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی