خانم پرستار انگلیسی معروف به بانوی چراغ به دست که به کمک مجروحان جنگ می شتافت

خانم پرستار انگلیسی معروف به بانوی چراغ به دست که به کمک مجروحان جنگ می شتافت

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • فلورانس نایتینگل (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی