بخشی از یک وبسایت داخلی یک شرکت که برای تعدادی از مشتریان قابل دسترس است چه نامیده میشود؟/3/

بخشی از یک وبسایت داخلی یک شرکت که برای تعدادی از مشتریان قابل دسترس است چه نامیده میشود؟/3/

تاکنون 121 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • extranet (103 نفر)
  • internet (18 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی