چند درصد مغز انسان را اب تشکیل داده است

چند درصد مغز انسان را اب تشکیل داده است

تاکنون 7 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 79درصد (6 نفر)
  • 97درصد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی