سه هفتم از یک دندان در طی یک ساعت ترمیم می شود، بقیه کار چند دقیقه طول می کشد؟

سه هفتم از یک دندان در طی یک ساعت ترمیم می شود، بقیه کار چند دقیقه طول می کشد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی