کدام یک از کلمات زیر به معنای خواهرشوهر در زبان کوردی است؟

کدام یک از کلمات زیر به معنای خواهرشوهر در زبان کوردی است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی