در دوران ضعف سامانیان،این گروه نقش مهمی در انتخاب وزیر داشتند:

در دوران ضعف سامانیان،این گروه نقش مهمی در انتخاب وزیر داشتند:

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی