نام ستاره اي ک در قديم اعراب جهت سنجش بينايي خود استفاده ميکردند

نام ستاره اي ک در قديم اعراب جهت سنجش بينايي خود استفاده ميکردند

تاکنون 16 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سها (9 نفر)
  • سهيل (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی