نام ستاره اي ک در قديم اعراب جهت سنجش بينايي خود استفاده ميکردند

نام ستاره اي ک در قديم اعراب جهت سنجش بينايي خود استفاده ميکردند

تاکنون 27 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • سهيل (15 نفر)
  • سها (12 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی