هر چقدر آدمها رو میشناسی ..... دل چسب تر میشه.

هر چقدر آدمها رو میشناسی ..... دل چسب تر میشه.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی