این بیت از کیست؟....شمعم شکفته بودکه خندد به روی تو ؟ افسوس ای شکوفه خندان نیامدی

این بیت از کیست؟....شمعم شکفته بودکه خندد به روی تو ؟ افسوس ای شکوفه خندان نیامدی

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی