به کدام یک از عدد های زیر۱۳ بسته ی هزارتایی و۶ بسته ی ده هزار تایی اضافه کنیم تا حاصل یک عدد ۷ رقمی شود؟

به کدام یک از عدد های زیر۱۳ بسته ی هزارتایی و۶ بسته ی ده هزار تایی اضافه کنیم تا حاصل یک عدد ۷ رقمی شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی