این سخن از کیست ؟ با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد .

این سخن از کیست ؟ با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی