این سخن از کیست ؟ یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی .

این سخن از کیست ؟ یا چنان نمای که هستی ، یا چنان باش که می نمایی .

تاکنون 8 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • بایزید بسطامی (8 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی