هر کس به خدا ........ کند کفایت شده و بی نیاز گردد

هر کس به خدا ........ کند کفایت شده و بی نیاز گردد

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی