مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی و رانندگی چیست؟

مفهوم رنگ سیاه و سفید در علائم راهنمایی و رانندگی چیست؟

تاکنون 5 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • حرکات مجاز-راهنمای مسیر و اماکن مذهبی (3 نفر)
  • هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی