انتگرال eبه توان x به توان 2؟

انتگرال eبه توان x به توان 2؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • x (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی