ویتامین ...آنتی اکسیدانی است که در مواد غذایی حیوانی مثل شیر و لبنیات و جگر حاوی کاروتنوئیدها وجود دارد.

ویتامین ...آنتی اکسیدانی است که در مواد غذایی حیوانی مثل شیر و لبنیات و جگر حاوی کاروتنوئیدها وجود دارد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی