کلمه ی نژند به چه معنا است؟

کلمه ی نژند به چه معنا است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی