اون چیه که زرده درازه موزه؟!

اون چیه که زرده درازه موزه؟!

تاکنون 20 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • دراز (11 نفر)
  • زرد (8 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی