آخرین سوره ای که در مدینه نازل گردید،چه بود؟

آخرین سوره ای که در مدینه نازل گردید،چه بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی