استفاده از هدفون در هر ساعت باکتریهای موجود در گوش را تا ....برابر افزایش میدهد ؟

استفاده از هدفون در هر ساعت باکتریهای موجود در گوش را تا ....برابر افزایش میدهد ؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی